لطفاً سفارشی ثبت کنید و در ازای آن امتیاز دریافت کنید.

نرخ تبدیل :1,000 تومان = 1 امتیاز

وسایل آموزشی

امروزه بهره گیری معلمان از وسایل کمک آموزشی در فرآیند تدریس موجب افزایش یادگیری و پایداری آن مؤثر است و چون این وسایل تئوری و عمل را با هم ادغام می‌کند باعث می‌شود یادگیری ماندگار و پایدار و متنوع باشد.بهره گیری صحیح از این وسایل می‌تواند سبب بروز خلاقیت در فراگیران شود و زمینه را برای حل مشکلات و تنگناهای نظام آموزشی فراهم می‌کند. فروشگاه اینترنتی دانش‌پژوهان با تکیه بر چندین سال تجربه کاری، کلیه وسایل آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان محترم را تهیه ودر اختیار عزیزان قرار داده است.